Apie mus

 – sėkminga0Logoi besivystanti įmonė, bendradarbiaujanti su didesnio ir mažesnio mąsto partneriais bei privačiais asmenimis iš visos Lietuvos. Nuolat ieškome galimybių plėstis. Stengiamės patenkinti visus užsakovo poreikius.
   Techniką nuomojame pagal užsakovo pageidavimus kartu su vairuotojais ir kuru įvairiems terminams.
    Priimame didesnius ir vienkartinius užsakymus. Užsakymai priimami kiekvieną dieną be išeiginių.
   Pagrindinė įmonės veikla krovininio transporto ir statybinės technikos nuoma. Atliekame visų rūšių žemės ir aplinkos tvarkymo darbus: kasimo darbai, lyginimo darbai, reljefo tvarkymo darbai. Rengiame pagrindus keliams, pagrindų ruošimas namu statybai, trinkelių klojimui. Ruošiame įvažiavimus į sklypus. Savivarčių, puspriekabių, frontalinio krautuvo, vikšrinio ekskavatoriaus HYUNDAI (22 t) nuoma. Tralo paslaugos. Birių krovinių vežimas: juodžemis, augalinis sluoksnis, smėlis, žvyras, skalda, atsijos ir kt. Sniego valymas ir išvežimas.   
   Įmonės tikslas – optimaliai patenkinti klientą ir kurti ilgalaikius santykius su partneriais.Mes padedame klientams taupyti laiką ir išteklius.

 PATVIRTINTA

UAB „Smelinga“ direktoriaus

2018 m. gegužės 25 d.

įsakymu Nr. A-1

 UAB „Smelinga“ asmens duomenų tvarkymo politika

UAB „Smelinga“ (toliau – Bendrovė) įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą. Mes atsižvelgėme į ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įsigaliojusio nuo 2018 m. gegužės 25 d., nuostatas bei Jūsų teises ir parengėme naują UAB „Smelinga“ asmens duomenų tvarkymo politiką. Joje aprašyta, kaip Bendrovė renka, naudoja ir dalinasi klientų, lankytojų, darbuotojų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Jei Jūs esate įmonė ar organizacija, pranešime nurodyta informacija Jums taikoma tiek, kiek mūsų įmonė, vykdydama sutartis gali tvarkyti Jūsų darbuotojų, kuriuos Jūs įgaliojote, asmens duomenis.

Skirkite laiko šio dokumento peržiūrėjimui. Iškilus klausimams, susisiekite su mumis, kontaktinė informacija pateikta žemiau.

Šią politiką mes planuojame atnaujinti. Prašytume Jūsų ją peržiūrėti periodiškai.

Ši privatumo politika:

 apibrėžia bendrovės atsakomybę ir įsipareigojimą, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;

 paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;

 informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Mes tvarkome duomenų subjektų asmens duomenis vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Ši politika taikoma, kai asmuo naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėje. Privatumo politika netaikoma:

 kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis;

 kai subjektas, naudodamas Bendrovės paslaugas, pateikia su asmens duomenimis susijusią informaciją trečiųjų šalių informaciniais kanalais ir gali pažeisti asmens duomenų apsaugai taikomus reikalavimus.

Sąvokos

Asmens duomenys: bet kuri informacija susijusi su fiziniu asmeniu, kurią jis pateikia pats arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie kliento su Bendrove sudarytas sutartis, jų vykdymo istorija ir kt.).

Duomenų subjektas: bet kuris fizinis asmuo: Bendrovės klientas, jo atstovas, darbuotojas, partneris, lankytojas, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame.

Klientas: bet koks asmuo, kuris užsako, perka ar naudojasi mūsų Bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., kliento atstovai, šeimos nariai, bendradarbiai), kurie naudojasi kliento įsigytais produktais ar užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.

Nuasmeninti duomenys: informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

UAB „Smelinga“: tai juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra Vilniaus raj. UAB „Smelinga“ kontaktiniai duomenys skelbiami www.smelinga.lt.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Duomenų apsaugos klausimais kontaktinė informacija

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į UAB „Smelinga“ duomenų apsaugos klausimus kuruojantį darbuotoją +370 6 0017197, e. paštu info@smelinga.lt, arba paštu adresu Mokyklos g. 15b, LT-14222 Vilniaus r.

Asmens duomenų rinkimas

Bendrovė siūlo Statybinės technikos nuomos paslaugas bei birių krovinių vežimo paslaugas (pvz., ekskavatoriaus nuoma, savivarčio nuoma, žvyro atvežimas, smėlio atvežimas). Informacija, kurią renkame apie fizinį asmenį, priklauso nuo jo užsakomų ar naudojamų produktų ir (ar) paslaugų bei to, kokią informaciją jis pateikia Bendrovei, kai užsako produktą ir (ar) paslaugas.

Mes renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs (fizinis asmuo), pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų Bendrove, pavyzdžiui, perkate produktus ar paslaugas, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums parduoti produktų ir (ar) suteikti paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, e. pašto adresas, adresas, kontaktiniai duomenys;
 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys; • Duomenis apie Jūsų sandorius Bendrovėje ir kitas sudarytas sutartis, priklausomai nuo to, kokius produktus ir (ar) paslaugas Jums teikia Bendrovė, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl ketinimo asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais ir susiję įrašai;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Mes nerenkame kitų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, nebent Jūs ar Jūsų kontrahentai atskleidžia juos naudojantis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, apmokant už prekes ar paslaugas, ar panašiais atvejais.

Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susiję su mūsų klientais – juridiniais asmenimis, pavyzdžiui, jei esate įmonės vadovas, akcininkas, įmonės atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą.

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Produktų pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; klientų skolų išieškojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamai teikti paslaugas mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą,

nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už produktus ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.

Tiesioginė rinkodara. Bendrovėje gali būti tvarkomi tiek nuasmeninti duomenys, tiek asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais. Šie duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.

Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. Šiuo tikslu mes analizuojame Jūsų nuomonę apie Bendrovės produktus ir suteikiamas paslaugas, norėdami pagerinti aptarnavimo kokybę. Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas mums padeda tobulinti bei mažinti mūsų siūlomų paslaugų teikimo sutrikimus.

Bendravimas. Šiuo tikslu mes siekiame atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus; siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo;

Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

Bendrovėms, tvarkančioms skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kiek saugi yra jūsų asmeninė informacija?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

Jeigu Jūs abejojate ar esate susirūpinę Bendrovės veiksmais/neveikimu, kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jei norite pasikonsultuoti, klausti, galite kreiptis į Bendrovės darbuotoją, kuruojantį duomenų apsaugos sritį, bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: info@smelinga.lt;
 • žodžiu – telefonu (8 6 ) 0017197;
 • raštu arba atvykus į Bendrovę adresu: Mokyklos g. 15b, LT-14222 Vilniaus r.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.ada.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.smelinga.lt ir kitomis priemonėmis.

 

 logo_sl_2015_lt